Nādeǐn Li cǎnsû̌

Luka 1-8 mè nādeǐn da hô̌. Blǎnmè acô̌ raò́ mò̌ kǒ. Khanthadò̌n nādeǐn dò phî kyǎcǔ saôka.

Na cwî download app dô̌ Google Play Store dò nādeǐn thayǎn dô̌ phone kaǔ da hô̌.

Nādeǐn Li cǎnsû̌ tatai

 

 

Thumbnail image
Share