saulan bǎ iphone kaǔ

Ba thayû̌ pha, u, nādeǐn Li Cǎnsû̌ bǎ iphone kaǔ mè, mò̌n na phone ba cô̌ mwaǐ tablet bǎ:  https://osa.premiumtextreader.com/kayan/index.html

Ma cwaǐ ayòn aò bǎ kalǎ ǔ dò nwan cwaǐ tadaôlaô̌ ka.

kwan  "Add to Home Screen" dò nwan ka.

naò mè na ka usû "Name Your App".   Na ba tyanlan  "Kayan Bible". Dò nwan "Add" ka.

na saulan Li Cǎnsû̌ bǎ na iphone kaǔ mè na ka manî̌ ba cwaǐ tayòn laô̌ bǎ kalǎ ǔ nè.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.