Kayǎn Li Cǎnsû̌

Pa tyan cein htaû̌ li cǎnsû̌ mè mwaǐ li Lǔka, 1,2 Thesalanǐ, Tadaôphao, Rǒme, Ěphěsu, Kalòcè̌, Li Htònhtan 90-150. Ǔkaǔ mè pa ma htaû̌ dò pratatheingan aò hô̌. Pa lo dau mò̌ li phlon phu dò li krò̌n phu nè. Pha dò phî kyǎcǔ ka.
Cwîphi / Download:
Android (Google Play Store)
iPhone
Windows
Mac
Chromebook

Pra wan iPhone ngǎ mè, na ba cwîphi dô̌ na phone kaǔ (Safari browser, Add to Home Screen) thamǎ thamǎ nwan dò pha li bǎ-ǔ ka.

************************

Ěphěsu 1

Ěphěsu 2-6

Ěphěsu (Ephesians)

Share