Copyright

This website is sponsored by Kayǎ blonsû̌ ta-aòblon acòn.

Na ba thayû̌ thei website arîkaǐ mè thao email ǔ ka. kayanbibleteam@gmail.com

Myan karu ba cô̌ aò mè ta laǒlǎn mè mwaǐ Kayǎ blonsû̌ ta-aòblon acòn ta.

Share