Li Htònhtan tathapaô̌ mè pa nādeǐn da lahan, blǎnmè lahan mè pa kyan kaò̌cǎ cô̌ da mò̌ kǒ. Pra mwaǐ ngaò̌thapaô̌ aò dò kyan htaû̌ hô̌ kaò̌cǎ mwaǐ aò mè tau phî da. Pa ka htònhtan Bwe pǔpra saôka.

 

Nādeǐn dò thapaô̌cǔ dô̌ line khau mè da. Na cwîphi download Li Htònhtan tathapaô̌ dò phacǔ liphlon la blanhtei da hô̌:
Android phone (Google Play Store)
Windows
Chromebook
Mac
iPhone 

 

Cwîphi:  
 

Ba ma install PWA dô̌ iPhone kaǔ thamǎ na ma cô̌ cǎn mò̌̀ mè, pha li bǎ-ǔ ka (nwǎn Add to Home screen).

-------------
Li cǎnsû̌
Nadeǐn Li cǎnsû̌
Li cǎnsû̌ tatai
Ngaò̌thapaô̌ dau
U Li cǎnsû̌ tayòn
  
 

Thumbnail image

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.